суббота, 31 декабря 2011 г.

შრომითი მოწყობის ტექნოლოგია


პრეამბულა
როგორც ყველა სხვა ქვეყანის, ასევე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე გეგმიურ რეფორმებთან, შეიარაღებული ძალების შესაძლო სტრუქტურულ ტრეკონსტრუქციასთან, პირადი შემადგენლობის რაოდენობრივი ოპტიმიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით, აგრეთვე კანონით დადგენილი ზღვრული ასაკის მიღწევასა და სხვა შესაძლო მოტივების გამო, სამხედრო მოსამსახურეთა არც თუ უმნიშვნელო რაოდენობა ყოველწლიურად თავისუფლდება დაკავებული თანამდებობიდან და ითხოვნება შეიარაღებული ძალების რიგებიდან, რაც იწვევს სამოქალაქო სექტორში მათი შემდგომი დასაქმების საკითხში მნიშვნელოვან სირთულეებს და ამ სფეროში არსებული პრობლემების კიდევ უფრო გამწვავებას.
სამოქალაქო სექტორში დასაქმების მსურველ ყოფილ სამხედროებს შესაძლოა მოუწიოთ კონკურენციაში შესვლა სამუშაოს მიღების სხვა, რამოდენიმე მსურველთან, რომლებსაც, სამხედროებთან შედარებით, შესაძლოა ის უპირატესობა გააჩნდეთ, რომ ისინი უკვე ადაპტირებული არიან სამოქალაქო გარმოსთან, ინტეგრირებული არიან სამოქალაქო საზოგადოებაში და ეხლა შეჩვეულ გარემოშივე ეძებენ შესაფერის სამუშაოს, ყოფილი სამხედროები კი სრულიად მოუმზადებლად აღმოჩნდებიან მათთვის პრაქტიკულად უცნობ, რომ არა ვთქვათ უცხო, გარემოში.
შეიარაღებული ძალებიდან დათხოვნის შემდეგ, სამხედრო მოსამსახურეების მხოლოდ მცირე ნაწილი ეწყობა მეტნაკლებად შეუფერხებლად სამუშაოდ სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციებში. სამოქალაქო სპეციალობების შერჩევისას 80%-ზე მეტი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები განიცდიან სერიოზულ სირთულეებს და მათი უმრავლესობა შეიარაღებული ძალებიდა დათხოვნის შემდეგ 1-2 წელიწადი უმუშევრად რჩებიან.
უმრავლესობისათვის და მათი ოჯახებისათვის სამსახურიდან დათხოვნა ფრიად მტკივნეული მდგომარეობაა, რომელსაც ხშირად მოსდევს დეპრესია უპერსპექტივობის გამო და იმედის გაცრუება. ვინაიდან მათთვის რთულია ახცალ პირობებთან და თანამედროვე სამოქალაქო საზოგადოებაში იღებული ურთიერთობების სტილთან შეგუება და ადაპტირება.
ამგვარი სიტუაცია, ფინანსური და ეკონომიკური პრობლემების, სამუშაოს არჩევის შესაძლებლობის შეზღუდულობის, საცხოვრებელ პირობებთან დაკავშირებული გართულებების გამო  ხშირად ნევრალგიური და ასოციალური მოქმედებების პროვოცირების მიზეზი შეიძლება გახდეს.
აღიშნული მოსაზრებების გათვალისწინებით, ამ ბროშურის დაწერისას, მე ვისახავდი მიზნად შეძლებისდაგვარად მარტივი მითითებებით მიმენიშნებია იმ გზებზე, ხერხებზე და მეთოდებზე, რომლებიც ნაწილობრივ მაინც დაეხმარება სამუშაოს მაძიებელს სამსახურის მოძიებაში, რათა მან მაქსიმალური ეფექტურობით გამოიყენოს ის თვისებები, ცოდნა და გამოცდილება, რომლებიც მას აუცილებლად გააჩნია და მის კანდიდატურას მიმზიდველს და კონკურენტუარიანს გახდის ვაკანსიების მფლობელის, მაწარმის, პოტეციალური დამსაქმებლის თვალში.
ამ ბროშურის წაკითხვისას შეიძლება შეგექმნათ შთაბეჭდილება, რომ აქ ელემენტარულ და თავისთავადცხად წესების გამოყენებას გთავაზობთ, რაც სრული ჭეშმარიტებაა, მაგრამ ამ ელემენტარულ და თავისთავადცხად წესებს ჩვენ ძალიან ხშირად უგულებელვყოფთ, ზოგ, არც თუ იშვიათ შემთხვევაში, გადამწყვეტს თუ არა, მიშვნელოვან ზეგავლეას ახდეს სამუშაოს მაძიებლის მიერ დასახული მიზნის მიღწევაში წარმატების მოპოვების ალბათობაში.
აღსანიშნავია, რომ სამხედრო სამსახურიდა დათხოვნილთა უმრავლესობა მიეკუთვნება 45-55 წლის ასაკის ჯგუფს. ისინი, როგორც წესი, კარგად არიან პროფესიულად მომზადებულნი, აქვთ უმაღლესი განათლება, ფლობენ ქვედანაყოფების (კოლექტივების) მართვის, მასშტაბური ამოცანების გადაწყვეტისა და აღმზრდელობითი მუშაობის ჩატარების გამოცდილებას, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი მოსახლეობის პოტენციურად აქტიურ ნაწილს წარმოადგენენ და საჭიროებენ, როგორც იყო აღნიშნული უმრავლეს შემთხვევაში დახმარებას ახალ გარემოში ადაპტაციისა და რეაბილიტაციის პრობლემების დაძლევაში, სამოქალაქო სექტორისათვის საჭირო სპეციალობის შეძენაში და დასაქმების ხელშეწყობაში.
აქ იკვეთება რამოდენიმე მიდგომა, მათ შორის ყველაზე მიზანშეწონილად მიმაჩნია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაზაზე (ტექნიკური უნივერსიტეტის, ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ან სხვა) პროფესიული რეაბილიტაციის ცენტრის შექმნა სამოქალაქო სექტორში მოთხოვნად სპეციალობებზე გადამზადების პროგრამის რეალიზაციის უზრუნველსაყოფად, საწვრთნელი სწავლების აკადემიური მოცულობის დაახლოებით 500 საათიანი პროგრამით და, ამავე დროს დასაქმებაში ხელშეწყობის ფუნქციებით.
პრაქტიკულად ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ყკვე ჩაეყარა საფუძველი ოფიცრებისათვის სამხედრო სპეციალობასთან ერთად სამოქალაქო სექტორში მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლებისათვის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო გეგმის რეალიზაციას.

როგორი თვისებების მატარებელ ადამიანებად აღიარებენ სამხედროებს
ყოველი პროფესია იწვევს გარკვეულ, ზოგადასოციაციურ წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ როგორი თვისებებით, ჩვევებით, მიდრეკილებებით, უნარებით ხასიათდება ამა თუ იმ პროფესიის წაროადგენელი. კონსტრუქტორი, მეცნიერი, მსახიობი, მხატვარი, გლეხი, პედაგოგი, ხელოსაი, პროფესიონალი სპორტსმენი, პოეტი, ექიმი, ფინანსისტი, მფრინავი და სხვ.
სიზუსტე და სიმეტრიის გამომუშავებული აღქმა, რომელიც ახასიათებს კონსტრუქტორს, არ ახასიათებს მსახიობს; მეცნიერის ანალიტიკური და მხოლოდ ლოგიკას დაქვემდებარებული აზროვნება, სრულიად მიუღებელია პოეტისა და მხატვრისათვის; ცხოვრების მკაცრი რეჟიმი, რაც პროფესიონალი სპორტსმენისათვის წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წესია, აბსოლუტურად იგორირებულია მსახიუბის მიერ; შეუდარებელი და უსაზღვროა მიწათმოქმედის, გლეხის მოთმინებისა და ხშირად მხოლოდ ბუნების წყალობაზე დამოკიდებული შედეგით დასრულებული მონოტონური შრომის  უნარი (გაიხსენეთ სერგო ზაქარიაძის გმირის ფრაზა ფილმში “ჯარისკაცის მამა“ – «Пахать-сеять, пахать-сеять») და სხვა.
თქვენ სამხედროები იყავით, პროფესიონალი სამხედროები.
ყველა ქვეყანაში სამხედროებს აღიარებენ როგორც ადამიანებს, რომლებსაც გამომუშავებული აქვთ ისეთი თვისებები, როგორიცაა:
პასუხისმგებლობის გრძნობა, მიზანმიმართულობა, სანდოობა, თვითდისციპლინა, საკუთარი იერსახისადმი ყურადღება, თვითორგანიზებულობა, ერთგულება, შემსრულებლობა, პუნქტუალობა, პრინციპულობა, თავდადება და რასაკვირველია იუმორის გრძნობა. არც ერთ პროფესიაზე არ არის იმდენი ანეკდოდი რამდენიც კაპრალზე, სერჟანტზე ან ზემდეგზე და ეს თვითონ სამხედროების დაკვირვების აყოფია.
ამავე დროს, სამხედრო სამსახურში ყოფნისას თქვენ მიიღეთ გამოცდილება, რომელიც საჭიროა სამოქალაქო სექტორშიც და რაც არ უნდა პარადოქსულად გეჩვენებოდეთ, სამოქალაქო პირებს გაცილებით იშვიათად გააჩნიათ ეს უნარ-ჩვევები, მათ შორის:
¨     თავდაჯერებულობა ინსტრუქტაჟის ჩატარების დროს;
¨     უნარი ასწავლოს სხვას, მათ შორის ტექნიკური საკითხები;
¨     უნარი თავის თავზე აიღოს რეალური პასუხისმგებლობა;
¨     გუნდური მუშაობის გამოცდილება;
¨     ურთიერთობების დამყარების უნაქრი;
¨     დებულებები, ინსტრუქციების ზუსტი, თანმიმდევრული დაცვა ....
და თქვენ ყველა ეს თვისებები გაქვთ!  გამოიყენეთ ისინი.

შესავალი
კვალიფიცირებული, ნაწილობრივ კვალიფიცირებული, საოფისე, ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული პასუხისმგებლობის ხასიათის შემცველი სამუშაოს მოძებნა მოითხოვს გარკვეულ, უმრავლეს შემთხვევაში კი მიშვნელოვან ძალისხმევას, თვითორგანიზებასა და ფსიქოლოგიურ მომზადებას.
რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ სამუშაოს მოძიების პროცესი გაცილებით მარტივი აღმოჩნდეს თუ თქვენ, არაკვალიფიცირებულ, ფიზიკურ სამუშაოს ეძებთ, დაბალ საკანცელარიო თანამდებობაზე ხართ თანახმა, ან თუ ისეთი არგუმენტი გაგაჩნიათ, როგორიცაა გავლენიანი რაკომენდატორი, შეძლებული სპონსორი.
ყოველ შემთხვევაში ეს ბროშურა გაგიადვილებთ იმის დადგენას, თუ როგორ მოიქცეთ, რით დაიწყოთ, ან ვის მიმართოთ დახმარების მისაღებად სამუშაოს ძიების ეტაპობრივ პროცესში, მათ შორის თქვენ თავსაც, რაგინდ აბსურდულად არ უნდა გეჩვენებოდეთ ეს უკანასკნელი გამოათქვამი.
საუშაოს ძიების პროცესში თქვენ გასავლელი გექნებათ საერთო ჯამში შემდეგი ეტაპები:
I.          საკუთარი შესაძლებლობების განსაზღვრა-შეფასება;
II. თქვეთვის მისაღები სამუშაოს ტიპების დადგენა და მისაღებ ვარიანტებზე კონცენტრირებული ძალისხმევის მიმართვისათვის მზადყოფა;
III.     შრომის ბაზრის მოთხოვილებების შესწავლა;
IV.     შერჩეული ვარიანტების შესაბამისად, პოტენციური დამსაქმებლისადმი მიმართვისათვის საჭირო კონტაქტების დადგენა და გამოყენება;
V.        სამუშაოს მიღება.°
ყველა ეტაპს თან სდევს გეგმიური თუ არაგეგმიური, გათვალისწინბული თუ გაუთვალისწინებელი, სუბიექტური თუ ობიექტური, მათ შორის პროგნოზირებადი და არაპროგოზირებად სირთულეები, რომელთა დაძლევა-გადალახვა მოგიწევთ.


I     ე ტ ა პ ი
საკუთარი შესაძლებლობების განსაზღვრა


თქვენ გელით დიდი ცვლილებები.
მიუხედავად იმისა, იმსახურეთ თქვენ სამხედრო ძალებში სულ რამოდეიმე წელი, თუ გაცილებით მეტი, მაგრამ თუ თქვენ არა გაქვთ საჭირო კვალიფიკაცია და სპეციალობა, რომელზეც არის საკმაო მოთხოვნილება შრომის ბაზარზე, თქვენ მაინც მიგიწევთ დიდი ძალისხმევის გაწევა (ნახ.1.) რათა მოძებოთ კარგი სამუშაო.

გულს ნუ გაიტეხთ!
   თქვენ ძნელ პასუხსაგებ სამუშაოს ასრულებდით სამხედრო ძალებში. ესე იგი თქვენ გქონდათ სათაადო პირადი თვისებები, რომლებიც სამსახურის დროს უფრო მეტად გაგივითარდათ. თქვენ გასწავლეს, რომ სამუშაო, დავალება, თქვენ წინაშე დასმული ამოცა, უნდა შესრულებული იქნეს სრული მოცულობით, დადგენილ ვადებში, ზუსტად და უმრავლეს შემთხვევაში პირველი მცდელობისთანავე.
   ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ არის ბევრი რამ, რაც ლაპარაკობს თქვენს უპირატესობაზე და, ესე იგი, თქვენს სასარგებლოდ. მართალია თქვენ გიწევენ კონკურენციას ადამიანები რომლებმაც შესაძლოა თქვეზე მეტი იციან და მეტი გამოცდილებაც აქვთ, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ საუკეთესოებს, რომელთა გარდა სხვის არჩევა არ შეიძლებოდეს.
   საკუთარი შესაძლებლობების, კომპეტენტურობის ან არაკომპეტენტურობის (რაც ამ შემთხვევაში ერთი და იგივეა,  საიდანაც გინდა უახლოვდებოდე ამ ზღვარს - ზემოდან თუ ქვემოდან) დონის განსაზღვრა, როგორც პიროვნების უნარიანობის მაჩვენებლის განსაკუთრებული პარამეტრისა, განურჩევლად ყველასათვის წარმოადგენს ერთ-ერთ უმიშვნელოვანეს ამოცანას, ამოტომ ამ ეტაპს მე ვუთმობ დანარჩენ ეყაპებზე მეტ ყურადღებას და, შესაბამისასდ, მოცულობას.  
   
qvemoT moyvanili, daxrili SriftiT Sesrulebuli teqsti pirdapir kavSirSi ar aris am broSuris ZiriTad TemasTan (problemasTan), da SegiZliaT arc waikiTxoT, magram SesaZlebelia dagainteresoT, ubralod, cnobismoyvareobis gamo.

Zalian xSirad adamianma TviTonac Bbolomde ar icis Tu rogori Tvisebebi, ra SesaZleblobebi gaaCnia!
es saintereso, amave dros rTuli sakiTxia, romelic sul sxva problemas Seexeba da TanamedroveobisTvisac kvlevisa da analizis sferos miekuTvneba!
adamiani SesaZlebelia fiqrobdes da darwmunebulic ki iyos, rom Tavis SesaZleblobis Sesaxeb yvelaferi icis, magram Zalian xSirad aRmoaCens  xolme, rom, magaliTad:

 • ufro  metis  moTmena SesZlebia vidre fiqrobda ,an piriqiT.
 • sxvadasxva sakiTxebSi  sxvadasxva siswrafiT azrovnebs,
 • zogierT informacias kargad imaxsovrebs, zogis gaxseneba ki  uWirs,
 • SesZlebia (ar SesZlebia) garkveul sakiTxebSi kompromisi,...
ramdenjer gagiaT sxvebisgan da SesaZlebelia Tqvenc wamogcdeniaT fraza -"ar megona Tu me amas SevZlebdi!" da xSirad es fraza sruli, gancdili grZnobebis da miRebuli STabeWdilebebis safuZvelze uTqvamT.

garda amisa, Tvisebebi an Cvevebi, r,mlebic Tqven gagaCniaT (an gaxasiaTebT) da Tqven amis Sesaxeb iciT, SesaZlebelia icodnen sxvebmac da Tqven arc ki dafiqrebulxarT imaze Tu ra "doziT" ician amis Sesaxeb sxvebma. amave dros sxvebma Tqvens Sesaxeb SeiZleba icodnen (TqvenTan urTierTobisas dakvirvebis Sedegad) zogierTi, TqvenTvis damaxasiaTebeli, Cvevebi romlebsac Tqven TqvenSi verc ki amCnevT.
magaliTad:

 • rogor reagirebT kritikaze ucnobebis mxridan, nacnobebis, megobrebis, naTesavebis da ojaxis wevrebis mxridan.
 • msjelobis, saubris ra Tema iwvevs TqvenSi kamaTis ganwyobas: politika, ekonomika, tradiciebi, ojaxuri erTierTobebi, aRzrda, ganaTleba, xelovneba, sporti, teqnika, arqiteqtura.
 • albaT gqoniaT situacia, rodesac romelime adamiani TqvenSi angariSmiucemlad iwvevs simpaTias, an sruliad auxsnel antipaTias. xoმ SeiZleba sxvac analogiurad iyos ganwyobili Tqvendami? 
  ara da amis Sesaxeb codna TqveTvis Zalian sasargeblo iqneboda, vinaidan es gagiadvilebdaT Tqveni miswrafebis miznis miRwevas -- dagexmarebodaT mogeZebnaT TqvenTvis da mxolod TqvenTvis misaRebi gzebi dasaxuli miznis misaRwevad.

"Ordasar"-is wre
Tqven yuradRebas mivmarTav adamianis Tvisebebis, Cvevebis. midrekilebebisa Tu sxva individualorobebis erTobliobis koncentrirebis, TqvenTvis da sxvebisaTvis cnobil, agreTve yvelasaTvis ucnob wilobriv ganawilebis diagramaze, romelic Sedgenilia egreT wodebuli  Jo-Hari” fanjris  (“Jo-Hari”ingliseli fsiqologebis jozef laftisa  da hari ingramis saxelebis mixedviT) safuZvelze da praqtikulad  maTi debulebebis Zalian  Tavisufal  interpretacias  warmodgens, amitom mas ver vuwodeb Jo-Hari”-s fanjaras. davarqvi pirobiTad  "Ordasar"-is wre. nax. 2.
diagramaze Tqven xedavT wres, dayofils araTanabar seqtorebad.  


nax. 2.

seqtori A is rac Tqven iciT Tqvens Sesaxeb _ 90%. 
seqtori B is rac sxvebma ician Tqvens Sesaxeb _ 60%, maT Soris: 
      •seqtori C is rac sxvebmac da  Tqvenc iciT Tqvens Sesaxeb _ 57%,
    maT Soris:
         -seqtori D is rac sxvebma ician Tqvens Sesaxeb da Tqven iciT
     rom es maT ician _ 50%. 
         -seqtori E is rac sxvebma ician Tqven iciT Tqvens Sesaxeb da
     Tqven ar iciT rom es maT ician _ 7%.
         -seqtori F is rac sxvebma ician Tqvens Sesaxeb da Tqven ki Tqvens
     Sesaxeb es ar iciT _ 3%. 
seqtori G is rac aravin icis Tqven Sesaxeb,  maT Soris Tqvenc  _ 7%.


ras warmoadgens es diagrama?
warmodgenil wriul diagramaze:

wre, pirobiTad, warmoadgens adamianis Tvisebebis, midrekilebebis, Taviseburebebis  jams da  am jamis Semadgeneli nawilebis, wilobrivad dayofil raodenobriv grafikul gamosaxulebas.

mudam ecadeT gazardoT BC-seqtori  D da E seqtorebis Semcirebis xarjze!

warmodgenili diagrama misaRebia zrdasruli, saSualo da meti asakis adamianebisaTvis, 20 --70 wlovanebis farglebSi.
magaliTvisaTvis:

axaldabadebulisaTvis, diagramaze DFseqtori, daikavebs mTeli farTobis 95 %-s,  danarCen 5 %-s ki daikavebs  E--seqtori.

"Ordasar"-is wris seqtorebis farTobebis cvalebadoba adamianis asakis cvlilebasTan damokidebulebaSi, praqtikul mniSvnelobasTan sakmao miaxloebiT, moyvanilia sur. 3 -ze.

F-seqtoris Semcireba, AA-seqtoris gadidebis xarjze, (anu Tqven rom TqvenSive aRmoaCinoT dafaruli talanti) praqtikulad  uaRresad Znelia da es albaT mxolod gamorCeulebs SeuZliaT, uzenaesis wyalobiT.

umniSvnelod,  magram mainc SedarebiT advilia (yuradRebiT dakvirvebis SemTxvevaSi)  DF-seqtoris Semcireba E-seqtoris gadidebis xarjze (anu sxvam rom aRmoaCinos TqvenSi yvelasaTvis manamde dafaruli talanti). 

gaxseniT DF-seqtori da Tqveni saxeli sayovelTaod cnobili gaxdeba.


wlovanebis mixedviT diagramaze asaxuli farTobebis procentuli ganawileba, moyvanilia suraTze, 
ნახ. 3.
II  TqvenTvis misaRebi samuSaos tipebis dadgena


misaReb  variantebze koncentrirebuli Zalisxmevis mimarTvisaTvis mzadyofna


ganuxrelad daicaviT Semdegi principebi:
 • am etapze samuSaos Zebna CaTvaleT Tqvens umTavres samuSaod (swored samuSaod da ara amocanad).
 • gaixseneT Tqveni Zveli gamocdileba, kvalifikacia, specialoba.
 • ifiqreT mxolod da mxolod dadebiTze, azris koncentracia moaxdineT sasiamovno, sasurvel informaciaze.
 • SeecadeT negatiuri informaciis ignorireba.
 • yuradReba miaqcieT Tqvens fizikur mdgomareobas, gare iersaxes, ecadeT iyoT yovelTvis karg formaSi
 • .daamyareT kontaqtebi (satelefono, uSualo, werilobiTi...) mewarmeebTan, saagentoebTan
 • gamoiyeneT nebismieri daxmareba, romelic ki SesaZlebelia rom Tqven miiRoT.daukvirdiT Tqvens Tavs:
(sarekomendacio CamonaTvali)

1. gamoavlineT, gaixseneT xuTi mniSvnelovani (Tqveni azriT) miRweva  Tqvens cxovrebaSi da yoveli am SemTxvevisaTvis aRniSneT Semdegi:
 • ra samuSaos asrulebdiT (ra movaleoba gekisrebodaT) im dros,
 • ra gsurdaT rom gagekeTebinaT, ris ganxorcielebas apirebdiT,
 • ra problemebi SegxvdaT, rogori saxis winaaRmdegobebi gadalaxeT'ra rezultats miaRwieT,
 • rogori Tvisebebi gamoavlineT am procesSi, mag. principuloba,  erTierTqmedeba, kompromisi, damoukidebeli gadawyvetilebis miRebis unari...

2. rogor daaxasiaTebdiT Tqven Tavs? mag: ra gaxasiaTebT?
 • gundSi muSaoba,
 • pedantizmi,
 • pasuxismgeblobis grZnoba, principuloba,
 • logikuroba, sizuste,
 • kompromisis unari da sxva.
3. gansazRvreT 10  nebismieri sakiTxi,  romelic  Tqven yvelaze metadgainteresebT, raSic Tqven srulad amJRavnebT Tqvens unar-Cvevebs, gamocdilebas, gsiamovnebT (yovel SemTxvevaSi usiamovno ar aris)  am sakiTxze muSaoba. mag:
 • meqanizmebi,
 • maRalteqnologiuri mowyobilobebi, eleqtronuli  sistemebi,
 • grafika, gaangariSebebi, dagegmareba,
 • organizaciuli sakiTxebi,sakadro sakiTxebi,
 • miwis samuSaoebi, mSenebloba, remonti,
 • analitikuri xasiaTis samuSao, pedagogika,
 • momsaxurebis sfero,
 • marketingi, vaWroba da sxva.

    SeadareT es sami CamonaTvali erTmaneTs da Tqven ipoviT minimum sam Tvisebas, romlebsac yvela CamonaTvalSi gulisxmobdiT, icodeT rom es Tvisebebia Tqveni mTavari koziri, Zala.
es dagexmarebaT airCioT samuSaos is tipi, romelic yvelaze ufro Seesabameba Tqvens SesaZleblobebs.
TqvenTvis misaRebi samuSaos arCevaSi SegiZliaT gamoiyenoT konsultantebis, “mrCevlebis” meTodic.
hkiTxeT rCeva Tqvens nacnobebs, megobrebs samuSaos tipis arCevis Sesaxeb da maTi mosazrebebi gaanalizeT. mag. konsultantebis rCevebi SeitaneT cxrilSi, sadac Setanili geqnebaT savaraudo samuSaos tipebi.am magaliTSi maqsimaluri xma miiRo IV samuSaom.
sabolood, ra Tqma unda Tqveni gadaswyvetia, Tu romel samuSaos airCevdiT, magram SegiZliaT gaiTvaliswinoT maTi rCevebic.
samuSaos tipis SerCevisas SesaZlebelia gadaxedoT pirvel danarTSi moyvanil cxrilsac.  

zemoTmoyvanili analizis dasrulebis Semdeg Tqven gaqvT saSualeba moamzadoT kargi avtobiografia, romelSic gaTvaliswinebuli iqneba arCeuli samuSaos niuansebic, anu orientirebuli iqneba garkveuli tipis samuSaoze.

   avtobiografia mSrali CamonaTvali ar aris - davibade, viswavle, vmuSaobdi:
biografia zogierTi tipis samuSaoebisaTvis warmoadgens mTavar   instruments sakuTari marketingisaTvis.
aris organizaciebi, romlebic garkveul safasurad mogimzadeben Tqvens mier miTiTebul samuSaoze orientirebul avtobiografias.
SesaZlebelia es firmebi aRmoCndnen patiosnebi, magram iyaviT frTxilad, sapirispiroc SesaZaZlebelia.
Sesabamisi konsultaciebi Tqven SegiZliaT miiRoT ramodenime wyarodan, maT Soris ufasodac, da ara marto konsultaciebi.
avtobiografia SesaZlebelia arc mogTxovon, magram yoveli SemTxvevisaTvis momzadebuli gqondeT.

 Sromis bazris moTxovnilebis Seswavla

Tqven wina ori etapi gaiareT. exla ukve gaqvT warmodgenili Tu ra tipis samuSaos isurvebdiT, romeli tipis samuSaoa TqvenTvis misaRebi.
amis Semdeg Tqven unda moZebnoT vakansiebis mflobeli mewarmeebi, biznesmenebi, sawarmoebis menejerebi, sxvada-sxva programebis koordina-torebi, romlebsac aqvT SesaZlebloba SemogTavazon samuSao.
maTi moZieba xorcieldeba: sakontaqto qselis meSveobiT, zepiri infor-maciiT nacnobebisa da megobrebisagan, sagazeTo da satelevizio gancxadebebiT, SromiTi dasaqmebis departamentis, SromiTi mowyobis saagen-toebis, biuroebisa da sxva sainformacio wyaroebis, maT Soris gancxadebebis meSveobiT internet saitebze:  www.gob.ge  da  www.gobs.ge. Tu saSualeba ar gaqvT TviTon miadevnoT Tvali gancxadebebs internetSi, aucileblad geyolebaT nacnobi, dagexmarebaT informaciis miRebaSi.
ra Sedegi moaqvs sakontaqto qsels:
damyarebulma kontaqtebma SeiZleba mogitanoT gacilebiT meti sargebloba, vidre Tqven warmogidgeniaT:
¨informaciiT uzrunvelyofa.
¨mewarmisadmi Tqveni wardgena da gasaubrebaze miwveva.
¨gasaubrebisas samuSaos miRebis pirobebis dadgena.
¨izrdeba Tqvendami ndoba gulRia pirispir saubrisas.
¨Tqveni pozicia myardeba gasaubrebis dros, ramac SeiZleba gamoiwvios ¨Tqveni konkurentunarianobis  gazrda (praqtikuli mniSvnelobiT igivea rac Tqveni konkurentTa raodenobis Semcireba).
¨mogecemaT arCevis saSualeba, vinaidan gasaubrebebi savaraudod geqnabaT erTze meti rasac SesaZloa samuSaoze miRebis Tanxmoba mohyves..
SeadgineT SesaZlo kontaqtebis CamonaTvali:
megobrebi, nacnobebi, naTesavebi, yofili kolegebi, mezoblebi, adamianebi visTanac erTad isvenebdiT, mogzaurobdiT, misdevdiT sports da sxvebi.
daamyareT kontaqtebi pirebTan, romlebsac SeuZliaT daamyaron kontaqtebi maTTan, visac SeuZlia Tqvenze informaciis miwodeba mewarmisaTvis.
Tqven ar TxovT maT samuSaoze mowyobas, Tqven TxovT mxolod informacias samuSaos Sesaxeb da daxmarebas Tqveni pirovnebis wardgenaSi, anu mewarmisaTvis Tqveni pirovnebis da sakuTari Tvisebebis identifikaciisa da am samuSaosaTvis Tqveni Sesabamisobis dadgenaSi.
ecadeT gaigoT maTgan:
¨dawvrilebiTi informacia firmebis Sesaxeb, romlebsac gaaCniaT vakansiebi, vakansiebis raodenoba da tipebi (droebiTi vakansiaa Tu ara).
¨im pirebis saxelebi, visac Tqven SegiZliaT rom mimarToT.
es yvelaferi gaakeTeT diferencirebulad, gancalkevebiT, samuSaos im tipebis mixedviT, romlebic Tqven savaraodod ukve SerCeuli gaqvT.
nu endobiT mexsierebas yvelaferi CaiwereT.
IV  e t a p i

potencialuri damsaqmeblisadmi mimarTva,                                                   kontaqtebis SerCeva

Tqven ukve SeiswavleT dasaqmebis bazris moTxovnileba da Tqven ukve gagaCniaT im organizaciebis da mewarmeebis CamonaTvali, romlebzec unda gaamaxviloT yuradReba da mimarToT Zalisxmeva.

koncentrirebuli Zalisxmeva unda mimarToT samuSaos im saxeobebisaken, romlebic upirateswilad Seesabameba Tqvens gamocdilebas da SeZenil unar-Cvevebs.

dadebiTi ukukavSiris miRebis Semdeg Tqven ukve mzad xarT gancxadebebis wardgenisaTvis samuSaoze miRebis Taobaze konkretul organizaciebSi.

Tqven SeiZleba aRmoaCinoT, rom erTi da igive mewarme figurirebs Tqvens or an met siaSi. es Tqvens Sansebs zrdis, vinaidan Tqven gimyardebaT rwmena, rom SegiZliaT SeasruloT misTvis saWiro samuSaoebidan romelime, arCeviT, es ki, Tavis rigad mas, mewarmes, aZlevs arCevanis gakeTebis saSualebas da uadvilebs saWiro specialistis monaxvas.
Tqven unda gaigoT:
 • vakansia, romelic Tqven gindaT rom daikavoT ukve arsebobs, Tu igegmeba momavalSi.
 • vakansia droebiTia, Tu "mudmivi".

  mewarmeebi vakansiebis Sesavsebad sargebloben, umravles SemTxvevaSi ori meTodiT: gancxadebebis gamoqveynebis da sakontaqto Qqselis meSveobiT.
gancxadebebis gamoqveynebis gziT ivseba vakansiebis @20-25%, mewarmes an ukve gaaCnia, an misi prognoziT mokle droSi gauCndeba vakansia da ar unda rom dakargos dro, amitom aqveynebs gancxadebas. gancxadeba SeiZ-leba gamoqveyndes gazeTebSi, JurnalebSi, radioTi, televiziiT da internetiT, agreTve SromiTi mowyobis biuroebis meSveobiT.

   vakansiebis 75-80% ivseba sakontaqto qselis daxmarebiT. es qseli SeiZleba arsebobdes, magram xSirad igi iqmneba Tavidan. Tu Tqven, sakontaqto qselis meSveobiT informaciis miRebis SemTxvevaSi, an sxvagvari kontaqtiT, saWiro dros mimarTavT mewarmes, Tqven geZlevaT Sansi SeavsoT es vakansia mcire konkurenciis pirobebSi, an sulac konkurenciis gareSe. magram amisaTvis saWiroa daemTxves es kontaqti da konkretuli mewarmisadmi momarTvis dro Sesabamis situacias. yovel SemTxvevaSi, naTqvamia - "cda bedis monaxevrea".
nebismier SemTxvevaSi samuSaos miRebisas Tqven mogiwevT Sexvedra da gasaubreba masTan, visac aqvs samuSaoze daniSvnis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis  kompetencia. 
    zogjer damsaqmebeli qiraobs saagentodan agents, raTa man moZebnos mewarmisaTvis saWiro, Sesabamisi unar-Cvevebis mqone kandidati. Tu Tqven gaigebT aseTi saagentos arsebobas, aucileblad mimarTeT mas da gaiareT registracia.
registracia gaiareT rac SeiZleba met saagentoebSi da biuroebSi.
    gamoexmaureT yovel gancxadebas, romelic TqvenTvis misaRebia  da im gancxadebasac sadac Tqveni specialobaa saWiro. gamoexmaureT mxolod im SemTxvevaSi Tu Tqven, gancxadebaSi aRniSnul moTxovnebs, akmayo-filebT minimum 60%-iT. gamoexmaureT swrafad, operatiulad, gansakuTrebiT mcire firmebis gancxadebebs. maTTan miRebis procesi gacilebiT nakleb ofici-aluria da swrafad ivseba vakansia, e.i. Tqven geZlevaT Sansi daaswroT konkurentebs.
TandarTul werilSi aRniSneT, Tu rogor apirebT maTi moTxovnebis Sesrulebas.
damatebiT aRniSneT nebismieri monacemebi, romlebic Tqveni azriT sasargebloa TqvenTvis da sTxoveT daginiSnon miRebis dro.
xelfasi da pirobebi xSir SemTxvevaSi analogiuria da yovel konkretul organizaciaSi Tqven mogixdebaT albaT mxolod erTi gasaubrebis gavla da dagenili formis Sevseba.
formis Sevseba umTavresad isaxavs miznad Tqveni pirovnebis registracias, misamarTis aRniSvnas da piradobis damadasturebeli sabuTebis monacemebis dafiqsirebas.
es monacemebi iqonieT Tan. 
ramodenime rCeva, egreTwodebuli "arasakamaTo"
 • realisturad ganewyveT xelfasis odenobis survilTan. pirveli samuSao SesaZlebelia nakleanazRaurebadi iyos, magram Tu aris dawinaurebis perspeqtiva, Tqven SeiZleba Zalian swrafad axvideT zeviT samsaxureobriv safexurebze.
 • gaxsovdeT, rom nebismieri saxis pensia, romelsac Tqven SesaZloa iRebT, aris Tqveni damsaxureba da aravis ara aqvs ufleba gamoiyenos es faqti xelfasis SezRudvis mixniT.
 • yovelTvis Senaxuli gqondeT yvela werilebisa da sabuTebis aslebi.
 • yovelTvis SeamowmeT mivida Tu ara adresatamde Tqveni werili Tu gancxadeba.
 • Tu Tqven giwevT raime formis, gancxadebis, mimarTvis an sxva dokumentis Sevseba samuSaoze miRebis Sesaxeb, Tqven unda gadawyvitoT Tu rogor waradginoT sakuTari Tavi.
 • im SemTxvevaSi, Tu werilobiTi mimarTva dagWirdebaT, wereT mokle, da gramatikulad gamarTuli mimarTvebi.
 • yuradRebiT gaecaniT gancxadebis formas.
 • upasuxeT yvela kiTxvas.
 • pasuxebi unda Seesabamebodes mxolod SekiTxvis arss.
 • gancxadebis formis qseroasli gadaiReT day yvela kiTxvaze pasuxi CawereT qseroaslze. am SemTxvevaSi ara aqvs mniSvneloba Tu DdauSvebT Secdomas, gancxadebis originalSi ukve aRar gageparebaT Secdoma.
 • gancxadebis formis sufTad gadawerisas, Tu pasuxis gacemisas ar geyoT adgili, daurTeT calke furceli, xolo gancxadebis formis Sesabamisi kiTxvis gaswvriv aRniSneT - "ix. danarTi".
 • Tu formaSi aris kiTxva, romelzec pasuxis gacemas Tqven Tavs ikavebT am etapze, aRniSneT -"pirad saubarSi".
 • Tu gancxadebis formaSi specialurad ar aris miTiTebuli, rom ar aris saWiro sxva monacemebi, am SemTxvevaSi gancxadebas Tan daurTeT mokle, Tanmdevi werili da avtobiografia (Tu es uadgilo ar aris).
 • yvelaze saukeTesoa da xSirad aucilebelic, rom gancxadebas Tan erTvodes "reziume" 
 • SeamowmeT, rom Tanmdev werilSi aRniSnuli iyos:

1. Tqveni miRwevebi.
2. Tqveni wvlili sxva samuSaos Sesrulebisas.
3. Tqveni dadebiTi, "Zlieri"  mxareebi, SeTanwyobili im moTxovnebTan,  romlebsac ayenebs  damqiravebeli.  Tqven  unda  moaxdinoT demonstrireba  imisa, rom Tqven xarT is piri, romelic akmayofilebs wayenebul moTxovnebs.
4. SeecadeT, rom TandarTul werilSi aRniSnuli iyos (maqsimum sami) konkretuli miRweva, romelic Seesabameba yovel wayenebul moTxovnas.
piradi an werilobiTi mimarTvis Sedegad Tqvengan SeiZleba moiTxovon, an sxvagvarad migaxvedron, rom iTxoven rekomendacias.
airCieT adamianebi, romlebsac aqvT saTanado avtoriteti da SeswevT unari Sesabamisi sityvebi gamonaxon rekomendaciisaTvis da sTxoveT daxmareba.V   e  t  a  p  i
(gadamwyveti)

samuSaos miReba

yvela mosamzadebeli samuSao Sesrulebulia.
sakiTxis dadebiTad gadawyveta absoluturad SesaZlebelia da savaraudod dadebiTadac gadawydeba.
moemzadeT gasaubrebisaTvis.
axal samuSaoze misvlis, anu axali karieris dawyebis bolo etapi Seicavs gasaubrebas da "reziumes" wardgenis process. SesaZlebelia Tanmimdevroba piriqiT iyos, jer "reziumes" wardgena da Semdeg gasaubreba an erTdroulad, yovel SemTxvevaSi gasaubrebisaTvis momzadeba da "reziumes" Sedgena unda xorcieldebodes paralelurad.
gaikiTxeT da gaigeT rac SeiZleba meti im organizaciis Sesaxeb, sadac migiwvies gasaubrebaze. Tqven unda kergad daixsomoT Tu ra ganacxadeT Tqvens Sesaxeb da mzad unda iyoT moaxdinoT imis demonstrireba, rom Tqven swored is piri xarT, romelic sWirdeba am sawarmos.

Tqven daginiSnes Sexvedra gasaubrebisaTvis.
exla ukve Tqveni Tavis piradad Tqvens mier wardgenis, "TviTprezentaciis" momenti moaxlovda.

"TviTprezentacia" xelovnebaa!
"TviTprezentacia",  anu sakuTari  Tavis  TviTon  wardgena  (TviTwardgena) aris procesi, romelsac  gverds  ver auvlis  verc erTi  samuSaos  maZiebeli. 
mas aucileblad mouxdeba mewarmesTan, menejerTan piradad gasaubreba da amisaTvis mzad unda iyoT.

ras aqvs didi mniSvneloba gasaubrebisas.

Tqven rogor fiqrobT, mewarmeebisagan samuSaos SeTavazebaze uaris Tqmis mizezebis statistika rogor gamoyureba procentulad?
samuSaos maZieblis profesionalizmis donis ukmarisoba?
gamocdilebis uqonloba?
kvalifikaciis Seusabamoba?
arc erTi, arc meore da arc mesame!
სამუშაოდ მიღებაზე უარით procentulad pirvel adgilzea samuSaos maZieblis dabaCavebuli, sawyluri iersaxe, Tavis Tavisadmi rwmenis arqona, orWofoba.
adamianis gare iersaxe, es ar aris marto tansacmeli, fexsacmeli, varcxniloba da sunamos aromati. adamiani SesaZlebelia Zalian sadad iyos Cacmuli, agram Tavi Rirseulad, damajereblad ekavos da ar gamoiyurebodes damcirebulad, xelmocarulad da glaxakad.

ar arsebobobs iseTi mewarme, romelic gariskavs sawarmos warmatebuloba eWvis qveS daayenos. Tqvengan is elis misi organizaciisaTvis mogebis motanis garantias. mas kargad esmis rom dabeCavebuli adamiani mas veraviTar mogebas ver moutons da rasakvirvelia Tavs Seikavebs aseTi kandidaturis samuSaoze miRebisagan.
Tqvenc aseve moiqceodiT.
gasaubreba
mewarmis mier personalis SerCeva iyofa Semdeg etapebad:
1.CV-s analizi da winaswari gasaubrebebi.
2.piradi gasaubrebebi.
3.testirebebi (SesaZlebelia).
4.wina samuSaos xelmZRvanelis azris gacnoba (SesaZlebelia, magram iSviaTad Tu mimarTaven, vinaidan ar aris mizanSewonili).
   kompaniis muSaobis rezultati, maT Soris ciklis Sesrulebac, damokidebulia ara mxolod menejeris kvalifikaciaze, Sromisunarianobaze, gamocdilebaze da gamWriaxobaze, aramed kompaniis TanamSromlebis saqmianobis xarisxze, maT unarze Seasrulon SemWidroebul droSi mniSvnelovani moculobis samuSao. amisaTvis  ki saWiroa kadrebis SerCeva. es erc Tu ise advili gadasawyveti sakiTxia. kadrebis SerCeva kopmaniis xelmZRvanelobis erTerTi umniSvnelovanesi sakiTxia, SeiZleba iTqvas problemaa.
   gasaubrebaze mosuls man unda uaRresad yuradRebiT unda mousminos, daakvirdes: Tavi rogor uWiravs, rogor pasuxobs (xandaxan ufro mniSvnelovania, Tu rogor pasuxobs vidre is Tu ra pasuxs iZleva), rogor acvia (ar ifiqroT, rom aq tansacmlis Rirebulebazea saubari), aqvs Tu ara rekomendaciebi, ramden adgilas muSaobda da ratom wavida Zveli samsaxuridan, rogor axasiaTebs Zveli samsaxuris xelmZRvanels (is fiqrobs _ Tu is Zveli samsaxuris xelmZRvanels lanZRavs, xom SeiZleba Cvengan rom wava mecc augad mogixsenios?), ecdeba gaarkvios ramdenad komunikabeluri xarT, ojaxuri mdgomareoba rogori gaqvT, rogor gaqvT Sevsebuli CV,  sxva ra specialobebs (xelobas) flobT, ra azrisa xarT, ra iciT am kompaniaze, visi rekomendaciiT airCieT es organizacia, marto am organizacis mimarTeT, Tu sxva organizaciebSic gaqvT gagzavnili  CV  (rac samuSaos maZieblisaTvis sruliad bunebrivi iqneboda), ra Tanamdebobebi gekavaT wina samuSaoebze, rogor axorcielebiT xelmZRvanelobas (Tu romelime qvedanayofis xelmZRvanelad muSaobdiT), Tu am sawarmoSic xelmZRvanel Tanamdebobaze ixilebiTa, gkiTxavT, Tu rogor, ra principiT aris midgoma saWiro daqvemdebarebulebisadmi, raTa muSaobis Sedegi maqsimalurad momgebiani iyos da sxva.

gasaubrebaze misvla.

gasaubrebaze wamsvlelma:
¨¨CaicviT Sesabamisad. im SemTxvevaSi Tu ara xarT darwmunebuli rogor CaicvaT, CaicviT pijaki da gaikeTeT halstuxi. es universaluri Cacmulobaa. pijakis feri, kosmetika (makiaJi), sunamos surneli ar unda iyos eqstravaganturi. ar aris saWiro Zvirfasi saaTis, samkaulebis, samajurebis gakeTeba.
¨¨Tan iqonieT yvela saWiro dokumenti.
¨¨midiT gasaubrebaze daniSnul droze cota adre, raTa Tqven dawynareba da azrebis mokreba SesZloT gasaubrebis dawyebamde.
¨¨sazogadoebrivi, samsaxureobrivi daniSnulebis oTaxSi, misaRebSi, Sesvlisas samoqalaqo dawesebulebebSi, saWiro ar aris dakakuneba, an miT umetes, Tu daakakuneT, dalodeba, e.i. viRacam unda gagiRoT kari, an mobrZandiTo. Tqven ubralod gaaReT kari, mimoixedeT da airCieT vis mimarToT. dakakunebiT da miT umetes dalodebiT Tqven axdenT Tqven TavSi daurwmuneblobis demonstrirebas, an avlenT eTiketis arcodnas. Sesvlis win dakakuneba aris yofiTi urTierTobebis da ara oficialuri, samsaxureobrivi urTierTobebis eTikis norma.
 ¨samoqalaqo dawesebulebebi yovelTvis nakleboficialuria, vidre samxedro. sadac Tqven mieCvieT urTierTobebs. bevr wvril dawesebulebebSi ufrose-bisadmi mimarTva mxolod saxeliT Semoifargleba. saerTod ki, rogorc wesi mimarTvis formaa "batono  (qalbatono) da saxeli.
¨¨iyaviT yvelasTan Tavaziani da keTilganwyobili, xelmZRvanelebis referentebis, mdivnebis da stumarTa mimRebebis mimarTeT gamoxatuli keTilganwyobiT, mliqvnelobis gareSe. amiT Tqven axdenT garkveul StabeWdilebas, xom SeiZleba xelmZRvanelma maTac hkiTxos Tqvenze STabeWdilebis Sesaxeb.
¨¨SeecadeT ar gamoiyurebodeT nerviulad.
¨¨iyaviT darwmunebuli TavSi da optimisturi, magram drabaxisa da zomagadasuli dapirebebis garaSe.
¨¨misalmebisas karg gavlenas axdens Rimili saxeze.
¨¨visTanac xarT gasaubrebaze uyureT mas TvalebSi da pasuxebi gaeciT saqmis arsis Sesabamisad.
¨¨ijeqiT wynarad, pirdapir, nu aqnevT xelebs.
koncentrireba moaxdineT saubrisas Tqvens Zlier mxareebze da gamoamJRavneT enTuziazmi.
¨¨saubrisas nu ixmarT slengs, specialur terminologias, vinc Tqven gesaubrebaT SesaZloa ar icodes am terminebis mniSvneloba da iZulebuli Seiqnas gkiTxoT, rac mas SeiZleba ar siamovnebdes..
¨¨aCveneT rom Tqven segiZliaT gundSi muSaoba da potencialurad xelmZRvanelobac. iyaviT imad vinc xarT da ara imad, romeladac Tqveni azriT unda gamoiyurebodeT.

 • arasodes ar ilaparakoT problemebze.
 • arasodes ar ilaparakoT yofil xelmZRvanelebze augad. man, vinc gesaubrebaT, SeiZleba ifiqros, rom Tqven maszec SeiZleba odesme cudad ilaparakoT.
 • ecadeT CaetioT 30 wuTSi, ar gaweloT gasaubreba iqamde sanam kontaqtori getyodeT, "gmadlobT kargad brZandebodeT".
 • gasaubreba SeiZleba gaagrZeloT met xans Tu aSkarad igrZnoba kontaqtorisagan saubris gagrZelebis survili. am SemTxvevaSi saubars nu SewyvetT.
 • Tu kiTxvebi dagebadebaT ar gamoiCinoT gaubedaoba, dasviT kiTxvebi, mxolod Sesabamisi. Tqvens mier dasmuli kiTxvebi, Tu sworedaa dasmuli, Tqvensave sasargeblod "muSaobs".
 • mokled,  gasaubrebisas mniSvneloba eniWeba:
    - sworad jdoma-mosmenas.
    - yuradRebis sworad gamaxvilebas.
    - sworad dumils.
   gasaubrebaze misuls gaxsovdeT, rom Tqven ara xarT studenti gamocdaze misuli, skamis kideze Camomjdari, gamsaubrebeli, interviueri ki leqtori. Tu Tqven ver SesZeliT "studentis sindromis" daZleva Zalian Zneli iqneba geWiroT Tavi Rirseulad (magram aragamomwvevad). me mesmis, rom dasaxuli miznis misaRwevad sakmaod Znelia Tavdajerebulobis ieris SenarCuneba, miT umetes Tu samuSaos Ziebis procesSi ramodenime cda ukve uSedego aRmoCnda, magram daixsomeT, rom TqvenTan gamsaubrebeli imiT gansxvavdeba studentis gamomcdel leqtorisagan, rom man leqtorma, icis mis mier dasmul kiTxvebze swori pasuxi da Sedegic damokidebulia ara imdenad imaze Tu rogor upasuxebs studenti aramed imaze, Tu ras upasuxebs. Tqvens SemTxvevaSi ki interviuerma ar icis pasuxi Tavi mier dasmul SekiTxvaze da am SemTxvevaSi Sedegi bevrad damokidebulia imaze Tu rogor upasuxebT Tqven.
raze unda gaamaxviloT yuradReba.
nebismier kiTxvaze pasuxis gacemisas Tqven unda gaamaxviloT yuradReba or mTavar garemoebaze:
- mainterviurebels, unda miawodoT mxolod is informacia romelic mas marTla ainteresebs.
- kiTxvaze pasuxis gacemisas Tqven unda ecadoT iseTi cnobebi miawodoT, romelic Tqven saukeTeso mxridan dagaxasiaTebT, gazviadebis gareSe, da araferi zedmeti ar unda ilaparakoT.
SeiZleba Tqven dagisvan arakonkretuli kiTxva, romelic ara SemTxveviT, aramed SesaZloa gangebac dagisvan, raTa gamogcadon Tu rogor gaarTmevT Tavs pasuxis gacemisas. aseT SemTxvevaSi umjobesia Semxvedri kiTxviT miaRwioT SekiTxvis dakonkretebas. mag: arakonkretuli kiTxvis dasmis SemTxvevaSi Tqven SegiZliaT upasuxoT ase: "Tu me swored gagigeT, Tqven gainteresebT esa da es sakiTxi xom?" da daelodoT pasuxs.
mainterviurebeli iZulebuli iqneba an dageTanxmoT, an daakonkretos kiTxva, mizani miRweuli iqneba.
aqac pasuxi unda iyos sruli, magram zedmeti informaciis gareSe.

 • arian laparakis moyvarulni. gasaubrebaze misulT maT TiTqos yuradRebiT usmenen da aqezeben kidec, mag. "ki, ki,... hm,hm... Zalian sainteresoa..." da raRacas TiTqos CainiSnaven kidevac, sinamdvileSi ki mainterviurebeli SeiZleba fiqrobdes - netav rodis morCeba laparaks? aris SemTxvevebi, rodesac interviuze misuli laparakobs 8-10 wuTis ganmavlobaSi da gamsaubrebeli iZulebulia Seawyvetinos tirada. es ki TiTqmis ganaCenia, anu uari.
 • SeecadeT yvelaze rTul SekiTxvazec ki pasuxma 10-20 wamze meti ar daikavos. Tu es mainc SeuZlebelia, maSin pasuxSi gaamaxvileT yuradReba mxolod sakvanZo sakiTxebze da gamoTqviT mzadyofna, rom Tu saWiroa SegiZliaT ufro dawvrilebiTi informacia miawodoT.
 • gasaubrebaze arasodes ar dailaparakoT xelfasze manam, sanam ar iqneba dadgenili Tqveni saWiroebis done ("fasi") am organizaciaSi.
zogadad samuSaos pirobebis SesaZlo kompleqti (paketi) sawarmoebSi Seadgens qvemoTCamoTvlil pirobebs an mis nawils:
  •xelfasi.
  •zenormatiuli samuSaos anazRaureba.
  •premialuri danamati.
  •me-13-e xelfasi.
  •anazRaurebadi Svebulebis xangrZlivoba.
  •ufaso sadili.
  •firmis produqciis fasdaklebiT yidvisSesaZlebloba.
  •saqalaqo transportiT sargeblobis talonebi.
  •satelefono xarjebi (mobilurebis), da sxva.

xSirad sawarmoebSi anazRaureba xorcieldeba fiqsirebuli samuSaos Sesrulebis Sesabamisad, magram SesaZlebelia Seiqmnas damatebiTi samuSao adgilebi da Tqven mogecemaT SesaZlebloba awarmooT molaparakeba am vakansiis dasakaveblad. am SemTxvevaSi Tqveni "fasi" ganisazRvreba ara xelfasiT, aramed im "RirebulebiT" radac Tqven ujdebiT mewarmes.

yovel SesaZlo SemTxvevaSi Tqven unda gqondeT warmodgena im minimaluri xelfasis odenobaze, romelzec Tqven SesaZloa daTanxmdeT. mzad unda iyoT imisaTvis, rom pirveli "paketi"-pirobebi SeiZleba Camouvardebodes im pirobebs, romelic Tqven adre gqondaT, magram albaT ukeTesi iqneba vidre Tqven gaqvT amJamad, miT umetes Tu araferi ar gaqvT.

p a u z a

pauza sakmaod Zlieri faqtoria yovel saqmian saubarSi

ЁmagaliTi pirveli:
Tqven dagisves SekiTxva. Tqven upasuxeT da elodebiT Semdeg kiTxvas. mainterviurebeli ki Semdeg kiTxvas ar gisvamT da yuradRebiT agrZelebs mosmenis reJimSi yofnas, TiTqos elodeba pasuxis gagrZelebas. es nawilobriv stresuli situaciaa gasaubrebaze misulisaTvis, amas zogierTi ver uZlebs da iwyebs ukve damTavrebuli azris xelmeored  gamoTqmas. rogorc wesi amas arasodes ar moaqvs dadebiTi Sedegi. gacilebiT marTebulia wnarad, keTilganwyobiT da Semdegi kiTxvis momlodine gamometyvelebiT uyurebdeT mosaubres da daelodoT Semdeg SekiTxvas, anu pauziT gamoscadoT TviTon mainterviurebeli.

ЁmagaliTi meore
Tqven uyvebiT Tqvens mier Sesrulebul romelime konkretuli tipis samuSaos Taobaze, Tqveni gamocdilebis Sesaxeb. mainterviurebeli yuradRebiT gismenT, Tqveni pasuxis dasrulebis Semdeg agrZelebs dumils, akvirdeba Tqvens reaqcias da moulodnelad gekiTxebaT: - maS Tqven am sakiTxze praqtikulad ar gimuSaviaT, me swored gagigeT? es sufTa wylis provokaciaa. Tu Tqven moyolisas naxsenebi gqondaT ramodenime samuSaos tipi, ar hkiTxoT romel sakiTze gaakeTa aqcenti mainterviurebelma,  saerTod amgvar provokaciaze ar aris saWiro vrclad Sepasuxeba, sjobs wynarad upasuxoT - ara, arasworia, me am sakiTxebze vmuSaobdi sakmaod didxans da seriozulad da gaCerdeT, wynarad gamoscadoT mainterviurebeli pauziT. Zalian kargia Tu am dros Tqveni saxis gamometyvelebiT,  keTilganwyobas gamoxatavT da Tavdajerebulobis demonstrirebas moaxdenT.
rogorc  wesi gasaubreba Sedgeba Tqveni reziumes wakiTxvis Semdeg, ukidures SemTxvevaSi reziumes kiTxvis dros. kargi reziume samuSaos moZiebis erT-erTi yvelaze efeqturi saSualebaa.

moviyvan fragmentebs gasaubrebebisas, romlebsac am wignis avtori atarebda  ganyofilebis ufrosis Tanamdebobis miRebis msurvel maZieblebTan. pirobiTad isini A-Ti da B-Ti movixsenioT.
fragmenti I.
j.x. _ kiTxva... e.i., Tu me sworad gagigeT, Tqven am sferoSi araviTari gamocdileba ar gagaCniaT, xom? (sufTa provokaciuli SekiTxvaa. j.x.-s ainteresebs, Tu rogor gaumklavdeba situacias da ara is Tu ras upasuxebs, miT umetes, rom aseTi kiTxvis dasmis sababi A-s ar miucia).
A _ pasuxi. (pasuxobs sruliad wynarad da mkafiod) ara, Tqven araswori STabeWdileba SegeqmnaT. me am sakiTxze vmuSaobdi da Sesabamisi gamocdilebac miviRe.     (pasuxi kargia (+)).
j.x. _ kiTxva.  Tqven, am samuSaoze rom dainiSnoT riTi  daiwyebdiT saqmianobas?       (mTlad konkretuli kiTxva ar aris).
A _ pasuxi. jer gavecnobodi TanamSromlebs, Semdeg gegmas, an piriqiT da Semdeg davsaxavdi RonisZiebebs gegmis Sesrulebis uzrunvelyofis mizniT.  (pasuxi Zalian kargia (+)).      
j.x. _ kiTxva.  ratom gadawyviteT Cveni kompaniisaTvis mogemarTad SromiTi mowyobis sakiTxze?
A _ pasuxi. darwmunebuli var, rom Tqvens kompaniaSi SemiZlia maqsimaluri nayofierebiT vimuSao.                                                                                                                          (pasuxi Zalian kargia (+)).
j.x._ kiTxva   ratom ar mekiTxebiT Cvens kompaniaSi anazRaurebis odenobis Sesaxeb?
A _ pasuxi amaze me unda SegekiTxoT?                                                                                        (kiTxvaze kiTxviT upasuxa (-))
am epizodSi, gasaubrebze mosulma, xelmZRvanelis STabeWdilebebSi daimsaxura 3 dadebiTi (+)  da 1 uaryofiTi (-) Sefaseba.
fragmenti II
j.x. _ kiTxva (j.x. kiTxulobs CV –s.) Tqven am or weliwadSi mesame samuSao adgils icvliT. Tu SeiZleba miTxariT ra aris amis mizezi?
B _ pasuxi. mag yvela samuSaoebze me viyavi miRebuli droebiT. sxva TanamSromlis grZelvadiani mivlinebis dros. maTi dabrunebis Semdeg iZulebuli viyavi momeZebna sxva samuSao. magram ise moxda, rom sxva samuSaozec igive pirobiT viyavi miRebuli da iqidanac wasvla momiwia.  
j.x. _ (Semowmebis mizniT). bodiSs gixdiT, magram iZulebuli var dRes Sevwyvito TqvenTan gasaubreba gadaudebeli saswrafo saqmis gamo. gTavazobT xval amave dros gavagrZeloT gasaubreba. naxvamdis.
j.x. _ (meore dRes) (j.x. imave dRes gadaamowma samuSaos maZieblis pasuxi samuSao adgilebis cvlasTan dakavSirebiT da aRmoCnda, igi marTals ambobda). kiTxva. Tu Cven migiRebT samuSaoze da ramodenime xanSi Zveli samuSaodan SemogTavazes mudmiv samuSaoze gadasvla daTanxmdebiT maT winadadebas? (es uxerxuli kiTxvaa. mopasuxes ar unda ara სando muSakis STabeWdileba datovos da xSir SemTxvevaSi uaryofiTad pasuxobs, rodesac SeiZleba sul sawinaaRmdegos fiqrobdes).
B _ pasuxi. Tu aq viqeni miRebuli mudmiv samuSaoze, gamoricxulia, rom davTanxmde yofil samuSaoze gadasvlas, rasakvirvelia Tanabar Tanamdebobaze, vinaidan Cemi sacxovrebeli pirobebi Seicvala da exla me aqedan or kvartalSi vcxovrob da Cemi daojaxebuli Svilic aqvea. Zveli samuSao ki qalaqis meore boloSia, warmoeba ki saerTod qalaqgareTaa ganTavsebuli.                                                   
(pasuxi Zalian damajerebelia (+)).
j.x. _ kiTxva. sanam Cven mogvmarTavdiT gicdiaT Tu ara samuSaos dawyeba sxva firmebSi?
B_ pasuxi. ara. Tqveni kompania pirvelia, romelsac mivmarTe gancxadebiT bolo samuSaodan wamosvlis Semdeg.                                                                                                (pasuxi damakmayofilebelia (+)).
j.x. _ kiTxva.  erTerTi Tqveni Zveli samuSao Cvens konkurentul kompanias warmoadgens. CvenTan muSaobisas migaCniaT Tu ara SesaZlblad gamoiyenoT imaTi “KNOW HOW”,  Tu aseTi gaaCniaT, Cvens sasargeblod? (es uxerxuli kiTxvaa. miznad isaxavs mxolod imas, Tu rogor gaarTmevs Tavs mopasuxe)
B_ pasuxi. marTalia me im firmis araviTar saidumlos ar vflob da arc  maT CamourTmeviaT  CemTvis sityva raime saidumlos Senaxvaze. da, romc vflobde da gamoviyeno, amaSi verafers vxedav miuRebels. es xom ar exeba vinmes  piraduls. (misaRebi pasuxia (+))... ... ...
am epizodSi, gasaubrebze mosulma, xelmZRvanelis STabeWdilebebSi daimsaxura 3 dadebiTi (+) Sefaseba.
es mniSvnelovania!

SesaZlebelia Tqven miiRoT winadadeba samuSaos Taobaze, romelic Tqven ar mogwonT, an arasrulad Seesabameba Tqvens survils da SesaZleblobebs.
arasodes ar ganacxadoT uari dauyovnebliv, Semdegi mosazrebebis gamo:

es mniSvnelovania!
 • SesaZlebelia Tqven miiRoT winadadeba samuSaos Taobaze, romelic Tqven ar mogwonT, an arasrulad Seesabameba Tqvens survils da SesaZleblobebs.
 • arasodes ar ganacxadoT uari dauyovnebliv, Semdegi mosazrebebis gamo:
 • Tqven yovelTvis SegiZliaT ganacxadoT uari samuSaoze, an SeicvaloT samuSao adgili, Tu Tqven igi ukve gaqvT!
 • winadadeba Tqveni samuSaoze miwvevis Sesaxeb aris Tqveni erT-erTi mniSvnelovani koziri sxva potencialur damsaqmeblebTan urTierTobebis dros samuSaos Ziebis procesSi
 • .Tqven ufro Tavdajerebuli iqnebiT sxva samuSaos Ziebisas gasaubrebis dros, Tqven "zurgi" gaqvT daculi.
 • Tqven aRar mogixdebaT naucbaTevad gadawyvetilebis miReba samuSaos gamocvlis SrmTxvevaSi, Tqven geqnebaT dro raTa moipovoT ramodenime winadadeba samuSaoze miwvevis Taobaze da wynarad gadawyvitoT
 • .aucilebeli ar iqneba Tqveni piradad siaruli sawarmoebSi pirveladi kontaqtebis dasamyareblad. Tqven mogecemaT saSualeba telefoniT an fostiT miiRoT TqvenTvis saWiro informacia.
 • Tu Tqven gulisyuriT moekidebiT pirvelsave SeTavazebul samuSaos,
 • ar ariis gamoricxuli, rom mewarmem Tqveni dawinaureba gadawyvitos sakmao mokle droSi.
 • da bolos,  es samuSao SeiZleba aRmoCdnes ukeTesi vidre Tqven warmogidgeniaT.

nu dakargavT optimizms!

r e z i u m e


CV-laTinuridan "Curriculum Vitae" _ ("cxovrebis gza")
TavisTavad reziume, Yyvelaze saukeTesoc ki, aravis ar aZlevs samuSaos. magram reziume gaZlevT Sanss gamogarCion da yuradReba gaamaxvilon Tqvenze.
kargad Sedgenili reziume zrdis Tqvens Sansebs dainteresdes mewarme Tqveni kandidaturiT, rac  zrdis gasaubrebaze Tqveni miwvevis albaTobas.

rogor unda SeadginoT reziume.
reziumes Sedgenis erTiani wesi, standarti ar arsebobs. Cveulebisamebr reziume warmoadgens  ukuqronologiuri Tanmimdevrobis principiT Sedgenil mokle,  1-2 gverdi, sainformacio dokuments.
reziumes Sedgenisas gaxsovdeT sami sakvanZo sakiTxi:

1.  Tqven erTad-erTi Sansi gaqvT miaRwioT warmatebas reziumes pirveli wakiTxvisas.
rogorc wesi reziumes wakiTxvas sWirdeba 2-3 wuTi. Tu pirvelma wakiTxvam ar gamoiwvia daintereseba e.i. reziumem "ver imuSava".
2. reziumes  dawerisas  daicaviT  SerCevis  principi.   anu  sxva  sityvebiT  rom  vTqvaT, reziumeSi  CarTeT Tqveni gamocdilebis mxolod is aspeqtebi, romlebic Seesabameba im samuSaos, romelzec Tqven acxadebT pretenzias konkretul sawarmoSi.

magaliTad: Tqven eweodiT samecniero samuSaos, atarebdiT konsultaciebs, asrulebdiT xelmZRvanelis funqciebs, muSaobdiT teqnikis gawyoba-gamarTvaze, gaqvT dagegmarebis gamocdileba an sxva. Tu Tqven samuSaos miRebis Taobaze mimarTavT komerciul organizacias, am SemTxvevaSi ar aris saWiro moiyvanoT Tqveni samecniero naSromebis CamonaTvali, umjobesia aRniSnoT Tqveni konkretuli gamocdileba da codna konsultirebisa da samuSaoTa gegmiuri warmarTvis sferoSi. Tu Tqven mimarTeT sakonsultacio firmas - aRniSneT Tqveni Teoriuli codna (Tu es firmis funqcionirebis sferos Seesabameba), xelmZRvanelobis ganxorcielebis gamocdileba da a.S.

3. kargad Sedgenili  reziume SesaZlebelia Tqveni gasaubrebaze miwvevis sababi gaxdes, e.i. Tqven mogecemaT mewarmesTan piradad Sexvedris Sansi. es kidev ar niSnavs, rom miRebuli iqnebiT samuSaoze. magram am etapze Tqveni mTavari mizania, rom TqveniT dainteresdnen da piradad Segxvdnen.


rogori unda iyos reziume
 • mokle da logikuri.
 • konkretuli.
 • aqtiuri, arasodes ar daweroT: viRebdi monawileobas, vexmarebodi, vixilavdi, vaswavlidi da misTanebi. sjobs daweroT: miviRe monawileoba, aRmovuCine daxmareba, ganvixile, vaswavle, aviTvise axali meTodebi da sxva. 
 • naklebad ixmareT nacvalsaxeli L"me".
 • gulaxdili. Tqven unda darwmunebuli iyoT, rom saWiroebis SemTxvevaSi SesZlebT reziumeSi moyvanil unfomaciis dadasturebas.
ra unda aRniSnoT reziumeSi.
reziume unda Sedgebodes Semdegi blokebisagan:
1. Tqveni saxeli, gvari, dabadebis TariRi, misamarTi, sakontaqto telefonis nomeri.
2. mizani (ar aris aucilebeli, magram sasurvelia) = mokled imis Sesaxeb TuUrogor samuSaos isurvebdiT, an daTanxmebodiT, 2-3 striqoni.
3. samuSao, SromiTi gamocdileba ukuqronologiuri TanmimdevrobiT (jer aRniSneT bolo samuSao).  es ZiriTadi nawilia.  aRniSneT  muSaobis  vadebi,  organizaciis dasaxeleba, Tanamdeboba   (Tanamdebobebi)   da  mokled   aRniSneT  Tanamdebobrivi   movaleobebi, sawarmoo miRwevebi.
4. ganaTleba. maTTvis, visac SromiTi staJi Zalian patara aqvs es punqti win unda uswrebdes mesames.
5. damatebiTi informacia: enebis codna, kompiuteris flobis done, manqanis marTvis ufleba, sxva raime specialoba, xeloba da sxva.
6. Tu saWiroa, rekomendaciebis wardgenis SesaZlebloba.
7. ojaxuri mdgomareoba.
ra ar unda SeitanoT reziumeSi.
1. mTeli Tqveni biografia. wamkiTxvels ainteresebs mxolod bolo 2-3 Tanamdeboba bolo 7-8 wlis ganmavlobaSi.
2. rekomendaciis momcemTa sia. Tqven TviTon sasurvelia, es sia gamzadebuli gqondeT, SesaZlebelia dagWirdeT
3. qveni fizikuri monacemebi.
4. Tqveni fotosuraTi.
5. sxva samuSaodan wasvlis mizezebi.
6. ssasurveli xelfasis odenoba.
SeasruleT reziume advilad wasakiTx stilSi:
zomieri Srifti, sakmao manZili striqonebs Soris, mindori gverdis marjvena da marcxena mxares, saTaurebis, qvesaTaurebis gamorCeuli, magram  "aramyvirala" SriftiT, ar dauSvaT gramatikuli Secdomebi, ar gamoiyenoT, ar dauSvaT gadasworebebi, ar dakecoT, ar daweroT xeliT, dabeWdeT kompiuterze.
yoveli SemTxvevisaTvis SegiZliaT waakiTxoT romelime axlobels da hkiTxoT azri.  

                                            

Комментариев нет:

Отправить комментарий